نگاهی دقیق تر با کمک نمودارهای مالی

نمودارهای مقایسه­ای ماهیانه میزان برق مصرفی برای کولرهای اسپلیت 24000 (2800وات) و 30000 (3300وات) و 50000 (4300وات) بی­تی­یو (btu) به صورت مصرف روزانه 8 و 10 و12ساعته با احتساب 30 درصد صرفه جویی در مصرف برق آورده شده است.

کولرهای اسپلیت 24000 (2800وات)

کولرهای اسپلیت 30000 (3300وات)

کولرهای اسپلیت 50000 (2500وات)